Xtreme VPS Small

Bắt đầu từ
500,000 đ
1 tháng

40 GB Dung lượng NVMe
2 vCPU Intel Xeon Gold v2
4 GB RAM
200 Mbps Băng thông
1024 MB/s Tốc độ ổ đĩa

Xtreme VPS Medium

Bắt đầu từ
1,000,000 đ
1 tháng

80 GB Dung lượng NVMe
4 vCPU Intel Xeon Gold v2
8 GB RAM
200 Mbps Băng thông
1024 MB/s Tốc độ ổ đĩa

Xtreme VPS Large

Bắt đầu từ
1,700,000 đ
1 tháng

100 GB Dung lượng NVMe
6 vCPU Intel Xeon Gold v2
12 GB RAM
200 Mbps Băng thông
1024 MB/s Tốc độ ổ đĩa

Xtreme VPS XLarge

Bắt đầu từ
2,600,000 đ
1 tháng

140 GB Dung lượng NVMe
8 vCPU Intel Xeon Gold v2
16 GB RAM
200 Mbps Băng thông
1024 MB/s Tốc độ ổ đĩa

Xtreme VPS XLarge Plus

Bắt đầu từ
3,700,000 đ
1 tháng

200 GB Dung lượng NVMe
12 vCPU Intel Xeon Gold v2
24 GB RAM
200 Mbps Băng thông
1024 MB/s Tốc độ ổ đĩa

Xtreme VPS 2X-Large

Bắt đầu từ
4,800,000 đ
1 tháng

250 GB Dung lượng NVMe
16 vCPU Intel Xeon Gold v2
32 GB RAM
300 Mbps Băng thông
1024 MB/s Tốc độ ổ đĩa

Xtreme VPS 2X-Large Plus

Bắt đầu từ
6,000,000 đ
1 tháng

300 GB Dung lượng NVMe
20 vCPU Intel Xeon Gold v2
40 GB RAM
300 Mbps Băng thông
1,5 GB/s Tốc độ ổ đĩa

Xtreme VPS 3X-Large

Bắt đầu từ
7,100,000 đ
1 tháng

350 GB Dung lượng NVMe
24 vCPU Intel Xeon Gold v2
48 GB RAM
300 Mbps Băng thông
1,5 GB/s Tốc độ ổ đĩa

Xtreme VPS 4X-Large

Bắt đầu từ
8,900,000 đ
1 tháng

500 GB Dung lượng NVMe
32 vCPU Intel Xeon Gold v2
64 GB RAM
300 Mbps Băng thông
1,5 GB/s Tốc độ ổ đĩa